นโยบายการใช้งาน

เว็บไซต์อันดับแซ่บ (www.undubzapp.com)    จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ภายใต้เว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์อันดับแซ่บฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

ทั้งนี้ การเข้าเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. การใช้บริการของเรา

1.1          ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เว็บไซต์อันดับแซ่บฯ กำหนดไว้เท่านั้น

1.2          ห้ามผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์อันดับแซ่บฯ โดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการของเว็บไซต์หรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซ (Interface) และคำแนะนำ ที่ให้ไว้

1.3          ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย แสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร หยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน มีเจตนาดูหมิ่นหรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

1.4          เมื่อผู้ใช้บริการเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แสดงว่าผู้ใช้บริการอนุญาตให้ทุกคน รวมถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์เข้าถึงและใช้ข้อมูลนั้น รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ (เช่น เข้าดูหน้าโปรไฟล์ หรือโพสต์ข้อความถึง)

1.5          เว็บไซต์อันดับแซ่บฯ จะลบ ระงับหรือหยุดการให้บริการผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ และหรือเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับอื่น และหรือนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ หรือหากตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์บริการโดยมีเจตนาทุจริต หรือขัดต่อเงื่อนไขและนโยบายที่กำหนดไว้

1.6          ไม่ว่าใดกรณีใดๆ โดยดุลยพินิจของเว็บไซต์อันดับแซ่บฯ เพียงฝ่ายเดียว เห็นว่ากิจกรรม เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความแตกแยก หรืออาจต่อการฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้บริการของเว็บไซต์อันดับแซ่บฯ ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์อันดับแซ่บฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากทางเว็บไซต์ฯ หรือเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือโดยกฎหมายอนุญาต

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในการใช้รูปแบบ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดๆ ฯลฯ ที่ปรากฏบน เว็บไซต์ หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ละเมิดจะต้องรับผิดต่อเว็บไซต์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย

 1. 3. เนื้อหาของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์

บริการของเว็บไซต์อนุญาตให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลที่เป็น ข้อความ รูป เสียง ภาพ วีดิโอ กราฟฟิก (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา”) ได้ ผู้ใช้บริการยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่ผู้ใช้บริการถือสิทธิในข้อมูลที่เป็นเนื้อหานั้นๆ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการอัพโหลดหรือส่งข้อมูลที่เป็น เนื้อหามายังบริการของเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้เว็บไซต์ ใช้สิทธิในข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของผู้ใช้บริการไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้ โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอดข้อมูลที่เป็นเนื้อหาของท่าน (เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เว็บไซต์ทำเพื่อให้เนื้อหาของผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเว็บไซต์) สื่อสาร เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าว การอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้บริการเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการดำเนินการ การส่งเสริม และการปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้จะยังคงมีผลแม้ว่าจะหยุดการใช้บริการของเว็บไซต์แล้วก็ตาม

 1. การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เว็บไซต์อันดับแซ่บฯ ให้บริการโดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์มิได้รับประกันสิ่งที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เกี่ยวกับบริการ รวมถึงมิได้รับประกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1          เนื้อหา

แม้เว็บไซต์จะทำการตรวจทานเนื้อหา และความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น เว็บไซต์ฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ เว็บไซต์ฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

4.2          ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า เว็บไซต์ฯ มีบริการบางอย่างที่ทำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น และมิได้มีส่วนเกี่ยวของกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น เว็บไซต์จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมหรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว

4.3          ระบบการให้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า เว็บไซต์อันดับแซ่บฯ ไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือ การใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็ว ปราศจากการรบกวน หรือข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือสิ่งก่อความ เสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ กับเว็บไซต์ในกรณีต่างๆ ดังกล่าว

 1. เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เว็บไซต์อันดับแซ่บฯ อาจแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและข้อตกลงนี้หรือเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับอื่นใด ที่มีผลบังคับใช้กับบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เช่น เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา เป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการเว็บไซต์นี้เป็นประจำ โดยทางเว็บไซต์จะโพสต์ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ ไว้ในหน้าเว็บไซต์

หากผู้ใช้บริการไม่ทบทวนเงื่อนไขและข้อตกลง และใช้เว็บไซต์อยู่ต่อไปภายหลังที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ในคราวใด และเว็บไซต์ฯ ไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าเว็บไซต์ฯ สละสิทธิใดๆที่มีในคราวอื่น

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

 

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Consent title

  Consent description

Save
/