บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น แค่วันละ 5 นาที หนุนนำชีวีก้าวหน้า สติมาปัญญาเกิด

 หนึ่งในภารกิจที่พุทธศาสนิกชนควรทำก่อนเข้านอน คือ สวดมนต์รำลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงฝึกอบรมจิตใจ ให้เป็นคนสุขุม มีสติ มีสมาธิ เพื่อให้ได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า อันจะเป็นหนทางนำความร่มเย็นมาสู่จิตใจได้อีกทางหนึ่ง ท่านใดที่กำลังมองหาบทสวดมนต์สั้นๆ

 

UndubZapp ขอเสนอบทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น แค่วันละ 5 นาที ก่อนการนอนหลับพักผ่อน ช่วยให้จิตใจผ่องใส หลับสบาย และแน่นอนว่าเพื่อความเป็นสิริแก่ตน เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต หนุนนำชีวิตก้าวหน้า มีสมาธิตั้งมั่น สติมาปัญญาเกิด

 

คำนมัสการพระรัตนตรัย

คำแปล

 

 1. พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 2. ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 3. พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
 4. ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม
 5. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
 6. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

 

คำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

คำแปล

 

 1. ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
 2. ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
 3. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

คำแปล

 

 1. พระพุทธคุณ แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์

เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา และความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก

เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรม

 

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

คำแปล

Advertisements

 

 1. พระธรรมคุณ พระธรรมอันเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล

ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

คำแปล

 

 1. พระสังฆคุณ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง

เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การของคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ

เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

 

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

 

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

 

เมื่อกล่าวจบแล้ว ให้นั่งคุกเข่า กราบพระรัตนตรัย 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น

 

©Resource : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

©Featured image : Pixabay

©รูปภาพต้นฉบับ : Pexels

 

Advertisements

[wpdevart_facebook_comment curent_url="" colorscheme="light" order_type="social" title_text="เเสดงความคิดเห็น" title_text_color="#ff0052" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#FFFFFF" animation_effect="none" count_of_comments="10" ]

Advertisements

Advertisements