บทสวดมนต์วันมาฆบูชา สวดมนต์ให้ถูกต้อง เพื่อรับบุญใหญ่

 

วันสำคัญอย่างวันมาฆบูชามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงที่เป็นวันแห่งพระสงฆ์ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาท ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนทางศาสนาพุทธแก่หมู่สงฆ์ ก่อนที่หมู่สงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป จะถูกส่งไปประกาศศาสนายังสถานที่ต่างๆ เพื่อความเป็นเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องในวาระที่วันมาฆบูชาเวียนมาบรรจบ UndubZapp ขอเสนอบทสวดมนต์วันมาฆบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ด้วยจุดมุ่งหมายในการแนะนำวิธีการสวดมนต์วันพระใหญ่ให้ถูกต้อง เพื่อทำจิตให้ผ่องใส

 

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา

 

บทบูชาพระรัตนตรัย / บทนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า

 

คำแปล

 

 • พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 • ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
 • พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
 • ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)
 • พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
 • ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

 

 • ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
 • ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
 • เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ (กราบ)

 

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ / บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

คำแปล

 

 • เพราะเหตุอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถผฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้
 • พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้

 

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

คำแปล

 

 • พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ นั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้

 

บทพาหุงฯ

Advertisements

 

บทชัยปริตร (มหากรุณิโก)

 

 

บทบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

คำแปล

 

 • วันนี้มาประจวบวันมาฆปุรณมี เพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ ตรงกับวันที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ
 • ครั้งนั้น พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ไม่มีผู้ใดเรียกมาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ เวฬุวนาราม เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุรณมี แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้น ณ ที่ประชุมแห่งนั้น การประชุมสาวกสงฆ์ พร้อมด้วยองค์ ๔ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ล้วนแต่พระขีณาสพ
 • บัดนี้ เราทั้งหลายมาประจวบมาฆปุรณมีนักขัตต์สมัยนี้ ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว มาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์นั้น ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปแลดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ ในเจดียสถานนี้ ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
 • ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยสาวกสงฆ์ แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี ยังเหลืออยู่แต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จงทรงรับสักการะบรรณาการคนยากเหล่านี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

 

บทสวดมาฆบูชา

 

 

©Resource : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

©Feature image : Unsplash

 

©รูปต้นฉบับ : freepik

Advertisements

[wpdevart_facebook_comment curent_url="" colorscheme="light" order_type="social" title_text="เเสดงความคิดเห็น" title_text_color="#ff0052" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#FFFFFF" animation_effect="none" count_of_comments="10" ]

Advertisements

Advertisements