บทสวดเจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา

 

สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาวิธีสักการะเจ้าแม่กวนอิม UndubZapp ขอเสนอบทสวดเจ้าแม่กวนอิม เพื่อจุดประสงค์ในการไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ภาวนาเสริมสิริมงคล เชื่อกันว่าอานิสงส์ การบูชาเจ้าแม่กวนอิม คือ ชีวิตประสบแต่ความสุขความสำเร็จ รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้สิ่งของต้องประสงค์ ประทานบุตร ประทานลาภยศสรรเสริญ

 

เจ้าแม่กวนอิมคือใคร?

เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ตามคติมหายาน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกลมกลืนความเชื่อเรื่องเทพท้องถิ่น “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” เทพวีรชนจากศาสนาพื้นบ้านดั้งเดิมของจีน กอปรกับคติพระโพธิสัตว์จากพระสูตรมหายาน

 

ก่อเกิดเป็นความเชื่อเรื่องการแบ่งภาคเป็นพระโพธิสัตว์ในภาคสตรี เพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยความเอื้ออารีและความเมตตากรุณา ดั่งการแสดงความรักที่มารดามีต่อบุตร พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงนับว่าเป็นองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวร

 

อานิสงส์ การบูชาเจ้าแม่กวนอิม

การน้อมสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ช่วยให้มีแสงสว่างนำชีวิต เดินไปสู่จุดหมายแห่งความดี มีมงคลชีวิตแก่ตน ภายใต้ใจความสำคัญอันประกอบด้วยองค์คุณแห่งไตรลักษณ์ ศีล สมาธิ และปัญญา

 

ด้วยคำสอนของเจ้าแม่กวนอิม ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายมีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีสมาธิเป็นที่ตั้ง และมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ให้คงอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีดวงตาสว่างในธรรม ค้นพบความสุขที่แท้จริง อันเป็นความสุขที่นิรันดร์ ปราศจากทุกข์ สามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส และสิ่งเศร้าหมอง

 

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใช้อะไรบ้าง?

  1. ธูป 5 ดอก
  2. ดอกบัว 5 ดอก
  3. น้ำชา 1 ถ้วย จัดเตรียมใส่ภาชนะที่ใหม่และสะอาด
  4. ผลไม้ 2 ชนิด (ผลไม้ที่ห้ามถวาย คือ ละมุด, พุทรา, มังคุด)

 

Advertisements

เจ้าแม่กวนอิม ข้อห้ามในการบูชา

 

  • ควรตั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เสริมเรื่องความผาสุก
  • ไม่ควรตั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโดยหันหน้าไปทางโต๊ะกินข้าว
  • ไม่ควรตั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโดยหันหน้าไปทางห้องน้ำ หรือเอาหลังพิงห้องน้ำ

 

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม นําโมไต๋ชื้อ

 

คำแปล

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล

ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า

ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

 

©Resource : Richystar

©Featured image : guanyinworld

©รูปภาพต้นฉบับ : Shopee, Pinterest

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements