ปาฏิหาริย์แห่งจักรวาล “บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่” ปัดเป่าเคราะห์กรรม หนุนนำชีวิต

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ เป็นบทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายอันเป็นมงคล และมีพลานุภาพไม่มีประมาณ เนื่องจากได้รวมอานุภาพของสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาล มีความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นศิริมงคลครอบจักรวาล นิยมสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์ ทำให้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่ประดังประเดเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก หรือสุขภาพ ปาฏิหาริย์แห่งจักรวาลจะช่วยปัดเป่าเคราะห์กรรม ผ่อนหนักเป็นเบา จนสามารถหาทางออกของชีวิตได้ในที่สุด

@pixabay

 

เชื่อกันว่า การสวดมงคลจักรวาลใหญ่เป็นประจำ จะช่วยต้านกระแสพลังงานด้านลบไม่ให้เข้าถึงตัวเรา ชีวิตจึงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความเจริญก้าวหน้า ช่วยชำระล้างจิตใจให้มีแต่ความเมตตา ปราศจากกิเลส ทั้งยังก่อให้เกิดบุญบารมีคณานัป ช่วยหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

 

 

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

 

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ

สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพ แห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้

ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่ อันสำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น

พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัยผู้สามารถห้ามเสียซึ่งสรรพอันตราย

 

อะสีตยาพยัญชะนานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐

 

อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ

 

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ

 

เกตุมาลานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา

 

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ

 

ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ

 

ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ

 

สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

 

พุทธานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

 

ธัมมานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ

 

สังฆานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

 

เตชานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระเดชอิทธานุภาเวนะ

 

พะลานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง

 

เญยยะธัมมานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม

 

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน

 

นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ

 

อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ

 

อัฎฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ

 

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ

 

จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔

 

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ

 

สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ

 

เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา

 

สัพพะปะริตตานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรทั้งปวง

 

ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัย

 

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ

(คำแปล) เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป

 

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ

(คำแปล) แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

 

สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ

(คำแปล) สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี

 

ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ

(คำแปล) ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

 

สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ

(คำแปล) ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ

 

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา

(คำแปล) อารักขะ กา เทวะตาเทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตอยู่ในอากาศ

และบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคามหาสมุทร

 

สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ  .

(คำแปล) จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

(คำแปล) ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

(คำแปล) ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

 

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

(คำแปล) ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

(คำแปล) ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

(คำแปล) ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

 

สัพพะธัมมานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

 

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

(คำแปล) ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

(คำแปล) ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

 

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

(คำแปล) ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

 

สัพพะสังฆานุภาเวนะ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

 

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

(คำแปล) ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน

 

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,

(คำแปล) ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

 

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว,

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

 

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,

(คำแปล) ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตรและยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

 

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว,

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

 

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,

(คำแปล) ความป้องกัน บาปเคราะห์ทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตได้มีแล้ว

 

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเวฯ

(คำแปล) ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตร จงกำจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

แต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร และยักษ์ และภูตเหล่านั้น

 

เราใช้คุ๊กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลงเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use the website Or close this message, we assume that you accept its use Cookies and Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Consent title

    Consent description

Save
/