การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา 10 ข้อ เพิ่มบุญกุศล เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

 

 

UndubZapp ขอชวนชาวพุทธมามกะมาทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันวิสาขบูชา ตามเราไปเรียนรู้พร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ

 

วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร?

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ในศาสนาพุทธ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แต่ต่างปีกัน ด้วยเหตุที่วันดังกล่าวเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันอัศจรรย์ยิ่งทั้ง 3  จึงได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา (ต่างจากวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นับถือเฉพาะในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา)

 

 

หลักธรรมสำคัญวันวิสาขบูชาคืออะไร?

หลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา คือ “อริยสัจ 4” หรือ “ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ” เนื่องจากเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจหลักของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และทำให้พระองค์เกิดดวงตาแห่งธรรม รู้แจ้งเห็นจริง และละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง

 

อริยสัจ 4 คืออะไร?

อริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา มีดังนี้

 

  1. ทุกข์

ปัญหาของชีวิต สภาวะที่ทนได้ยาก สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ทุกข์ขั้นพื้นฐาน (การเกิด แก่ เจ็บ ตาย) และ ทุกข์จร (การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมหวังดังที่ปรารถนา ความยากจน เป็นต้น)

Advertisements

 

  1. สมุทัย

ต้นเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ ส่วนใหญ่เกิดจาก “ตัณหา” ได้แก่ กามตัณหา (ความอยากในกามารมณ์) ภวตัณหา (ความอยากในภพ อยากเป็นโน่นเป็นนี่) และ วิภวตัณหา (ความอยากในความปราศจากภพ ความไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่)

 

  1. นิโรธ

การดับทุกข์ หรือสภาพที่ความทุกข์หมดไป เนื่องจากสามารถละทิ้งกิเลส ตัณหา และอุปาทานได้

 

  1. มรรค

หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของทุกข์ทั้งหมดทั้งปวง มีทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ

 

วันวิสาขบูชา ทำอะไรบ้าง?

การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

 

  1. พิธีหลวง หรือ พระราชพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
  2. พิธีราษฎร์ หรือ พิธีของประชาชนคนทั่วไป
  3. พิธีสงฆ์ หรือ พิธีที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์

 

การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชาของพุทธมามกะมีอะไรบ้าง?

 

Advertisements

Advertisements

Advertisements