แบบทดสอบ วัด Self Esteem สะท้อนให้เห็น ทัศนคติเชิงบวกของตนเองดีแค่ไหน

Self Esteem คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การเห็นคุณค่าของตนเอง และการรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า ถ้าเราอ่านประโยคนี้แบบผ่านๆ เราก็อาจจะสรุปความรวมได้ว่า Self Esteem ก็คือความมั่นใจในตัวเองรูปแบบหนึ่งนั่นแล แต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่า Self Esteem เป็นมากกว่าการพึงพอใจในตัวเองเฉยๆ แต่เป็นทั้งความภาคภูมิใจในตัวเอง เคารพตัวเอง ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองในขณะเดียวกัน เพราะการรักและเคารพตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เราเซอร์ไววัลในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องบ้าตายรายวันเช่นนี้ได้

Read More...

Advertisements

Advertisements