23 หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากหนังสือธรรมดี ที่พ่อทำ ที่นำการบรรยายของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

Read More...

Advertisements

Advertisements