คุณแม่ทำได้ทุกคน! เช็กวิธีรับเงิน “อุดหนุนบุตร” สอนละเอียดทุกขั้นตอน

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาทางนี้… UndubZapp ขอชวนทุกท่านมาตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนโครงการดีๆ เพื่อเบบี๋ของท่าน กับ “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ตามนโยบายสำคัญระดับชาติ ตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หากท่านผู้ปกครองยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ตามเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะ

 

ความเป็นมา

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เกิดขึ้นตามนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สร้างระบบคุ้มครองทางสังคม เป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนา ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการเกิดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม

 

คุณสมบัติ

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย)
 2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

 

*หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

สถานที่รับลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

Advertisements

*หมายเหตุ ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ต้องไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นตามภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) หรือ ตามที่อยู่ปัจจุบัน เนื่องจาก ตามระเบียบฯ กำหนดไว้ว่าสามารถลงทะเบียนได้ที่ท้องถิ่นตามภูมิลำเนาและท้องถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกทั่วถึง อย่างไรก็ดี ควรคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ และความถูกต้องของการรับรองสถานะครัวเรือน (ความยากจน) ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง การติดตามเยี่ยมเยียน ดูแลด้านพัฒนาการเด็ก เป็นต้น และมีการประสานส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นที่รับลงทะเบียน กับท้องถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี่

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) : https://bit.ly/2xY4gv5
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) : https://bit.ly/361J4AY
 3. แบบคำร้องขอรับสิทธิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.03) : https://bit.ly/2T2FktH
 4. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบดร.04) : https://bit.ly/3fL9g7a
 5. บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่) : https://bit.ly/2T28okO
 6. แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบดร.05) : https://bit.ly/3fGxlfn
 7. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06) : https://bit.ly/2yQTIOH
 8. หนังสือขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบดร.07) : https://bit.ly/3ct88mD
 9. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3fM07Ly

 

แบบทดสอบสิทธิ์

หากไม่แน่ใจว่าคุณเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่ คลิกด้านล่างเพื่อทำแบบทดสอบสิทธิ์

https://bit.ly/3csAUE3

 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

©Feature image: unsplash

ไม่พลาดบทความน่าสนใจ กดติดตาม ADD Line @UndubZapp

Advertisements

Advertisements

Advertisements