ความฉลาดสร้างได้!! 7 ขั้นสร้างความฉลาด 7 ด้าน เพื่อความสุขที่แท้จริงในชีวิต

คำว่า “ความรู้มิได้อยู่แค่ในห้องเรียน” นั้น เป็นคำที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย เพราะในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราล้วนแล้วแต่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นคณานับ ทำให้เราทุกคนจำต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา อาจกล่าวได้ว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” ก็คงได้

 

นอกจากการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่แท้จริงได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้หลายด้านประกอบกัน สำหรับโลกยุคปัจจุบัน “ความฉลาด 7 ด้าน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวด UndubZapp ขออาสาพาเพื่อนๆ มาเสริมสร้างความฉลาดทั้ง 7 ด้าน เพื่อการเป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่แท้จริงกันค่ะ

 

ทำความรู้จักความฉลาด 7 ด้าน

การจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบมากมายหลายส่วนประกอบกัน มิใช่เพียงความฉลาดด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจมีสติปัญญาเฉียบแหลม แต่กลับไม่มีคุณธรรมประจำใจ จึงฝักใฝ่ในทางมิชอบ หรือ บางคนอาจมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสูง แต่เป็นคนขาดสมดุลทางอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จึงใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยากลำบาก เป็นต้น

©unsplash.com

 

 

การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องความฉลาด 7 ด้าน (7Q) จึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลรับรู้ เข้าใจ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มกำลัง ทั้งยังช่วยให้บุคคลมองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นด้วย หากทุกๆ คนร่วมมือกันพัฒนาความฉลาดของตนเองให้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและสังคมในขณะเดียวกัน ซึ่งความฉลาด 7 ด้าน ที่แต่ละบุคคลควรมี ได้แก่

 

1.IQ : Intelligent Quotient

ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ความสามารถในเชิงวิชาการ อาทิ การคิด วิเคราะห์ คำนวณ ความจำ และการใช้เหตุผล สามารถเสริมสร้าง IQ ได้โดยการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงระบบประสาทและสมอง ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตให้ปลอดโปร่ง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

 

 

2.EQ : Emotional Quotient

ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น สามารถยับยั้งชั่งใจ ควบคุมอารมณ์ และแสดงออกถึงอารมณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างเหมาะสม สามารถเสริมสร้าง EQ ได้โดยการฝึกปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหาร 4 รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำจิตใจให้ผ่องใส มองโลกในแง่ดี รักษากฏระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

3.AQ : Adversity Quotient

ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาที่เข้ามา สามารถเสริมสร้าง AQ ได้โดยการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน อาทิ การปีนเขา เข้าคอร์สศึกษาหาความรู้ ผจญภัย แคมป์ปิ้ง เพื่อฝึกทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง และเรียนรู้ที่จะเอาชนะความยากลำบากหลากหลายรูปแบบ

 

 

4.CQ : Creativity Quotient

 ความฉลาดในการสร้างสรรค์ การมีจินตนาการกว้างไกล มีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร สามารถเสริมสร้าง CQ ได้โดยการวาดรูป เขียนหนังสือ แต่งเพลง ทำงานศิลปะ หยิบจับของใช้ใกล้ตัวมาต่อยอด ดัดแปลง หาวิธีประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเป็นการประดิษฐ์ของใช้สไตล์ D.I.Y. ก็ได้ การได้ลองทำกิจกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ จะช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กว้างไกลขึ้น

 

 

5.MQ : Moral Quotient

ความฉลาดด้านจริยธรรม ศีลธรรม มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม รู้จักวางตัวอยู่ในขนบธรรมเนียมอันดีงามอยู่เป็นนิจ สามารถเสริมสร้าง MQ ได้โดยการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักกล่าวคำขอโทษเมื่อตนเองทำผิด ประพฤติปฏิบัติชอบ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้โอกาสผู้ที่ต้องการปรับปรุงตัวตามสมควร

 

 

6.PQ : Play Quotient

ความฉลาดด้านการเล่น หรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ในการสัมผัสเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว สามารถเสริมสร้าง PQ ได้โดยการฝึกใจให้ปล่อยวาง เปิดใจให้กว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองเล่น ลองทำ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนเองไม่เคยลองทำบ้าง อย่าขีดกรอบว่าการเล่นมีไว้สำหรับเด็กเล็กเท่านั้น เพราะการเล่นช่วยให้คนทุกช่วงวัยผ่อนคลายได้เหมือนกัน

 

 

7.SQ : Social Quotient

ความฉลาดด้านการเข้าสังคม ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังได้ ต้องอาศัยการพึ่งพากันและกัน เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม สามารถเสริมสร้าง SQ ได้โดยการฝึกทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างเท่าเทียม ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ฝึกมารยาทขั้นพื้นฐาน ยอมรับและเข้าใจว่าคนทุกคนล้วนแตกต่าง

Featured image ©unsplash.com