๙ ตามรอยเท้าพ่อ เดินตามรอยเท้าแม่ – พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส

นราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ชายแดนติดกับมาเลเซีย โดยชื่อจังหวัดแห่งนี้ ถูกพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็น “เมืองนราธิวาส” ซึ่งมีความหมายว่า ที่อยู่ของคนดี

 

พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระตำหนักแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง ห่างจากบริเวณตัวเมืองเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น ทั้งยังเป็นที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงเวลาเดือนสิงหาคมและตุลาคมของทุกปี

“ตันหยัง” มีความหมายแปลว่า พิกุล พระตำหนักตั้งอยู่ด้านหน้าของเขาตันหยัง โดยตั้ง ณ บนเนินเขา ริมทะเลฝั่งอ่าวไทย ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 173 ฟุต อาคารก่อตั้งด้วยอิฐ ลักษณะเป็นทรงปั้นหยา ตามการออกแบบแก้ไขให้มีความทันสมัยขึ้น อีกทั้งยังมีการฉลุลวดลายที่บริเวณจั่วของพระตำหนัก

ตันหยัง
© รูปต้นฉบับ

สถาปัตยกรรมพระตำหนักแห่งนี้ ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบชาวตะวันตก ซึ่งแพร่หลายในภูมิภาคทางใต้ของประเทศไทย เพราะพระองค์ต้องการที่จะทำให้พระตำหนักแห่งนี้ ให้ความกลมกลืนกลืนกับสภาพบ้านเมืองของผู้คนในบริเวณดั้งเดิม

Advertisements

 

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปีพุทธศักราช 2547 จึงได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของพสกนิกร ที่ได้รับจากความไม่เงียบสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ขาดผู้นำครอบครัว จึงเป็นต้นเหตุสำคัญ ในการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฟาร์มตัวอย่างฯบ้านรอตันบาตู
© รูปต้นฉบับ: chaoprayanews

จากหมู่บ้านแม่หม้าย สู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการให้ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า อาทิ การดัดแปลงให้บริเวณพื้นที่รอบบ้าน ได้มีการยกร่องสวน เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการเพราะปลูกพืชผัก พืชไร่ เพื่อใช้ในการดำรงชีพและส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็สามารถที่จะนำมาขาย เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล และความห่วงใยที่มีให้แก่พสินิกรชาวไทย จึงทำให้พื้นที่ในอดีตที่เคยเป็น พื้นที่สีเหลือง-แดง กลายมาเปลี่ยนพื้นที่สีเขียว พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร และเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขของผู้คน ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเอง

Advertisements

Advertisements

Advertisements