save โลกแล้ว save อะไรอีก? Car Free Day… 4 ข้อดี ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

วันที่ 22 กันยายนของทุกปี ถือเป็น “วันปลอดรถ” หรือ “Car Free Day” เป็นวันที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แล้วหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดการเกิดอุบัติเหตุไปในตัว ผลพลอยได้จากการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ยังช่วยลดมลพิษซึ่งเกิดจากยานพาหนะ ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น ปริมาณฝุ่น PM2.5

Read More...